Foreningen

Danmarks Matematiklærerforening

Hvem er vi?

Danmarks Matematiklærerforening er en landsdækkende forening, der organiserer lærere og andre med faglig interesse for matematikundervisningen i den danske grundskole. Det vil sige i folkeskolen, de private grundskoler, efterskolerne og en række specialskoler. Foreningen er organiseret i 13 kredse ud over landet. De udgør til sammen Danmarks Matematiklærerforening. Landsforeningen ledes af en hovedstyrelse. De 13 kredse har hver en repræsentant i hovedstyrelsen. Landsformand, næstformand, landskasserer og sekretær vælges særskilt. Hovedstyrelsen afholder to møder om året. I disse to møder deltager repræsentanter fra foreningens tidsskrift og forlag. Der er ca. 2500 personlige medlemmer. Dertil kommer ca. 1000 institutioner med særligt medlemskab.

Hvad vil vi?

Foreningen skal virke til gavn for skolefaget matematik og undervisningen heri. Foreningens nuværende slogan er ”Matematik med glæde”. Derfor satser Danmarks Matematiklærerforening på en dygtiggørelse af de lærere, der virker i grundskolen, så de kan stå for en motiverende og faglig velfunderet matematikundervisning af eleverne.

Hvordan gør vi?

Foreningen er kendetegnet ved, at den gennem hele sin eksistens har bidraget til målrettet at opfylde sit formål.

Det gør vi på mange måder, men i særlig grad ved:

  1. Udgivelse af tidsskriftet MATEMATIK
  2. Udgivelser på Forlaget Matematik
  3. Deltagelse i debatten om fagets udvikling
  4. Samarbejde med andre organisationer, nationalt som internationalt

Kursusvirksomheden udfolder vi blandt andet ved, at foreningens lokale kredse etablerer eller medvirker ved kursusvirksomhed for matematiklærere over hele landet i eget regi eller i samarbejde med de regionale CFUer (Centre for Undervisningsmidler). Der afholdes hvert år den danske del af de nordiske konkurrencer i matematik for 8. klassetrin.

Tidsskriftet MATEMATIK udgives på 44. år. Det udkommer 8 gange om året i et oplag på ca. 4.000 eksemplarer. I tidsskriftet er der mulighed for dialog lærere imellem. Der bringes metodiske og didaktiske artikler samt praktiske anvisninger på undervisningsforløb i matematik. Når det er relevant udgives temanumre, der sætter fokus på aktuelle emner i matematikundervisningen.

Forlaget Matematik har siden 1978 udgivet inspirerende materiale til grundskolens matematikundervisning. I det senest udgivne katalog fra forlaget, er omtalt mere end 70 udgivelser, der fortsat er relevante i dagens undervisning. Hvert år udgives årets afgangsprøver i abonnement til rigtig mange skoler. Vi trykker og formidler Undervisningsministeriets Formelsamling og udgiver bøger med forslag til afholdelse af mundtlige prøver eller ideer til forskellige matematiske eller tværfaglige temaer. Til Matematikkens Dag hvert år i november udgives særligt materiale, der udarbejdes af ”forfattergrupper” sammensat af medlemmer fra alle hjørner af foreningen. Det er foreningens bud på undervisningsforløb, der viser, hvordan matematik kan bruges, og at der er matematik alle vegne omkring os. I 2010 blev forlagets første bud på faglig læsning, Ariel og Aurora og ti små lette matematik- og naturfagsbøger til de 6 til 9-årige udgivet.

Forlaget Matematik ApS blev etableret af Danmarks Matematiklærerforening i maj 2007 med det formål at udgive elektroniske medier til matematikundervisningen. Først og fremmest Matematikkens Univers, der er et webbaseret undervisningsmiddel til brug i grundskolens ældste klasser. Det er tænkt som et avanceret undervisningsprogram, der kan dække undervisningen i matematik fra 7. – 10. klassetrin. Det er blevet udviklet i samarbejde med Det Nationale Videncenter for e-læring, @ventures og er hidtil støttet økonomisk af Undervisningsministeriet, Finansrådet, Vestas, Tips- og Lottomidlerne, LEGO og Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. I 2011 startede et samarbejde med Center For Ludomani. Foreningen har tillige satset på udviklingen af et matematisk skrive- og regneværktøj, eleverne kan bruge i hele grundskoleforløbet og eventuelt også i ungdomsuddannelserne. Det har fået navnet MatematiKan. Det er en platform bygget på Wolframs Mathematica.

Markedsføringen for begge forlag sker under et, idet begge forlag deltager i relevante konferencer og udstillinger og selv arrangerer konference- og kursusforløb. Der er et tæt samarbejde med søsterorganisationer i de øvrige nordiske lande og med England. For øjeblikket er forlagene ved at indgå samarbejdsaftaler om de it-baserede produkter til Sverige og indgå aftale om reseller status med Wolfram Research i England.

Gert B. Nielsen

Forlaget Matematik/ Forlaget Matematik ApS

Danmarks Matematiklærerforening

Scroll to Top