Vedtægter

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening

Foreningens mål og opbygning

§ 1. Danmarks Matematiklærerforening er en landsforening for lærere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer.

§ 2. Danmarks Matematiklærerforening skal virke til gavn for skolefaget matematik og undervisningen heri.

§ 3. Danmarks Matematiklærerforening kan optage:

1. Lærere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer. Denne kategori udgør landsforeningens besluttende myndighed.

2. Andre med interesse for matematikundervisning

3. Lærerstuderende

4. Associerede medlemmer

Medlemmerne organiseres i kredsforeninger.

§ 4. Landsforeningen består af et antal lokale kredsforeninger. Kredsforeningernes navne fremgår af Landsforeningens hjemmeside. Kredsforeningernes vedtægter skal være i overensstemmelse med Landsforeningens vedtægter.

Hver kredsforening vælger en repræsentant til landsforeningens hovedstyrelse blandt de i § 3.1 nævnte medlemmer.

Oprettelse af en ny kredsforening kræver hovedstyrelsens godkendelse.

Nedlægges en kredsforening, fordeles kredsforeningens midler og medlemmer af hovedstyrelsen.

§ 5. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges af hovedstyrelsen. Formand og næstformand vælges blandt de i § 3.1 nævnte medlemmer. Såfremt de valgte er medlemmer af hovedstyrelsen, vælger deres kreds et medlem til hovedstyrelsen for hver af disse.

Hovedstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. I alle sager vedrørende Danmarks Matematiklærerforening kan alene hovedstyrelsen træffe bindende afgørelser.

De daglige forretninger varetages af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget vælges af hovedstyrelsen. Formand, næstformand og kasserer er fødte medlemmer. Hovedstyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af forretningsudvalget.

§ 7. De enkelte kredsforeningers højeste myndighed er deres generalforsamling som vælger en kredsbestyrelse der leder kredsforeningens funktion efter dennes egne vedtægter.

§ 8. Som medlem af en kredsforening er man berettiget til at deltage i alle arrangementer under Danmarks Matematiklærerforening.

Kredsgeneralforsamlinger og valg af repræsentanter til hovedstyrelsen

§ 9. Der afholdes ordinær generalforsamling i den enkelte kredsforening en gang årligt med indkaldelse ifølge kredsens egne vedtægter.

Kun kredsforeningens egne medlemmer og en repræsentant for hvert associeret medlem i kredsen har stemmeret på generalforsamlingen som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10. Dagsorden for de ordinære kredsgeneralforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra

a) kredsforeningen

b) landsforeningen

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Fastsættelse af kredskontingent

7. Eventuelt

§ 11. Kun de på dagsordenen anførte sager kan optages til beslutning på mødet.

§ 12. Kredsbestyrelsen vælger repræsentant til hovedstyrelsen for en toårig periode. Valget finder sted således:

Kredse med ulige numre foretager valg i ulige årstal. Kredse med lige numre foretager valg i lige årstal. Sammen med repræsentanten til hovedstyrelsen vælges en suppleant for denne.

Repræsentanter til hovedstyrelsen skal vælges blandt de under § 3.1 nævnte medlemmer.

§ 13. Foreningens formål kan blandt andet realiseres gennem afholdelse af kurser, forlagsvirksomhed, udgivelse af fagtidsskrift, udvikling af undervisningsmaterialer og lignende. Formålet kan realiseres gennem drift af aktiviteter i foreningens regi eller gennem datterselskaber.

Hovedstyrelsesmøder

§ 14. Der indkaldes til ordinært hovedstyrelsesmøde mindst en gang årligt ved brev fra formanden mindst 3 uger forud for mødet, og en foreløbig dagsorden vedlægges. Yderligere forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet, og den endelige dagsorden skal være forsamlingens medlemmer i hænde senest 7 dage før mødet.

Der afholdes ekstraordinært hovedstyrelsesmøde når mindst 5 hovedstyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter forslag herom til formanden.

Møderne ledes af formanden.

§ 15

a. Såfremt Danmarks Matematiklærerforening er udgiver af et tidsskrift, deltager ansvarshavende redaktør, redaktionens øvrige medlemmer og tidsskriftets forretningsfører i hovedstyrelsesmøderne uden stemmeret.

b. Såfremt Danmarks Matematiklærerforening driver eller ejer et forlag, deltager forlagslederen og den administrerende direktør i datterselskaberne i hovedstyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 16. Dagsorden for det ordinære hovedstyrelsesmøde der afholdes i marts måned, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referatet fra sidste hovedstyrelsesmøde

3. Meddelelser fra

a) formand

b) kasserer

c) kredsforeninger

d) tidsskriftet

e) forlaget

f) datterselskaber

g) arbejdende udvalg

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Fastlæggelse af landsforeningskontingent og bladbidrag

8. Fastlæggelse af tid og sted for næste hovedstyrelsesmøde

9. Eventuelt, herunder evaluering af mødet

§ 17. Kun de på dagsordenen anførte sager kan optages til beslutning på mødet.

Mødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer såfremt det er lovligt indkaldt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, er formandens stemme afgørende.

§ 18. Danmarks Matematiklærerforening afholder deltagernes udgifter i forbindelse med hovedstyrelsesmøder og udvalgsmøder mv. godkendt af hovedstyrelsen.

§ 19. Hovedstyrelsen skal behandle enhver sag som skriftligt forelægges den af en kredsforening.

§ 20. Referatet af hovedstyrelsens forhandlinger og beslutninger sendes til hovedstyrelsesmedlemmerne, til kredsformændene og kassererne for kredsforeningerne, til redaktionens medlemmer, til forlagslederen og den administrerende direktør i datterselskaberne.

§ 21. Landsforeningens regnskab revideres af en af hovedstyrelsen valgt revisor i samarbejde med en registreret revisor valgt af forretningsudvalget.

Landsforeningskontingent og bladbidrag fastsættes af hovedstyrelsen.

Associerede medlemmer betaler alene til bladet.

§ 22. Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 23. Hovedstyrelsen fastsætter terminer for landsforeningens indbetaling af kredskontingent til kredsforeningerne.

Forholdet mellem landsforeningens tidsskrift og hovedstyrelsen

§ 24. Såfremt Danmarks Matematiklærerforening udgiver et tidsskrift, udpeger hovedstyrelsen en ansvarshavende redaktør.

§ 25. Redaktøren udpeger redaktionsmedlemmerne.

§ 26. Tidsskriftets budget og regnskab indgår i landsforeningens budget og regnskab, og fremlægges som en del af dette.

Forholdet mellem landsforeningens selskaber og hovedstyrelsen

§ 27. Såfremt Danmarks Matematiklærerforening vælger at drive en eller flere af sine aktiviteter gennem et eller flere egne selskaber, vælger hovedstyrelsen bestyrelsesmedlemmerne i disse selskaber.

§ 28. Selskabernes generalforsamlinger afholdes på landsforeningens ordinære hovedstyrelsesmøde.

§ 29. Selskabernes aktiviteter skal være i overensstemmelse med landsforeningens formål.

Forholdet til Danmarks Lærerforening

§ 30. Danmarks Matematiklærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem Danmarks Lærerforening og Danmarks Matematiklærerforening.

Vedtægtsændringer

§ 31. Vedtægtsændringer kan foretages, når de ved urafstemning blandt de under § 3.1 nævnte medlemmer opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 32. Til opløsning af Danmarks Matematiklærerforening kræves flertalsbeslutning ved en urafstemning hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Foreningens midler ved en opløsning tilfalder kredsforeninger der eventuelt fortsætter, i forhold til deres medlemstal.

Såfremt alle kredsforeninger opløses, tilfalder foreningens midler formål der virker til gavn for faget matematik og undervisningen heri.

Scroll to Top